Login

Register

Login

Register

Reklamační řád

1.Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a uvádí postup, jakým způsobem reklamovat zboží, jež bylo zakoupeno u firmy PENTA CZ s.r.o. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

2. Uplatnění reklamace

I.Kupující – spotřebitel má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoliv pobočce, v níž je přijetí zboží možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Servisní středisko pro uplatnění reklamace zboží prodaného firmou PENTA CZ s.r.o. je v Katovicích na adrese: PENTA CZ s.r.o., Kosmetická 450, 387 11 Katovice.
Jako záruční doklad slouží kupujícímu nákupní doklad (faktura, dodací list – dále jen záruční list), který firma Penta CZ s.r.o. vystavuje a přikládá ke každému zakoupenému zboží. Tento záruční list obsahuje všechny zákonem uvedené potřebné údaje. (zejména datum prodeje, počet, název zboží, záruční dobu v měsících, sériové číslo) Kopii tohoto dokladu vždy předkládejte k reklamaci.
Pokud je na záručním listě, nebo seznamu autorizovaných servisůfirmy Penta CZ s.r.o. uvedeno servisní středisko pro dané zboží, doporučuje se uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servise daného zboží, protože se tím dosáhne nejrychlejšího vyřízení reklamace.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo může zaslat zboží přepravní službou na adresu servisního oddělení Penta CZ s.r.o., Kosmetická 450, 387 11 Katovice nebo do autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození přepravou, balík musí být viditelně označen číslem servisního případu, nebo „REKLAMACE“, aby nedošlo ke zbytečným průtahům při příjmu zásilky. Balík s reklamovaným zbožím by měl obsahovat: reklamované zboží – včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu – záručního listu, podrobný popis závady a kontakty na kupujícího (zpáteční adresa, telefon, email). Při nedodání výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
Při přijmutí zboží do reklamace vystaví prodávající kupujícímu protokol o přijetí zboží do reklamace, jako doklad o zahájení reklamace, kde je i preferovaný způsob řešení reklamace kupujícím. Při osobním předání obdrží každá strana po jednom výtisku, kupující podpisem schvaluji úplnost vypsaných údajů, zejména popisu závady, stavu zboží a obsahu příslušenství zboží. Pokud kupující zboží na reklamaci zaslal, přijde mu doklad na email. Kupující je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů, v případě nesrovnalostí musí okamžitě písemně informovat prodávajícího.
Reklamované zboží bude testováno pouze na vadu uvedenou kupujícím v reklamačním protokolu.
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených prostředků spojených s uplatněním reklamace. (např. poštovné, při doložení podacího lístku)

II. Kupující – podnikatel má právo na uplatnění reklamace v reklamačním oddělení firmy Penta CZ s.r.o. Kosmetická 450, 387 11 Katovice.
Jako záruční doklad slouží kupujícímu nákupní doklad (faktura, dodací list – dále jen záruční list), který firma Penta CZ s.r.o. vystavuje a přikládá ke každému zakoupenému zboží. Tento záruční list obsahuje všechny zákonem uvedené potřebné údaje. (zejména datum prodeje, počet, název zboží, záruční dobu v měsících, sériové číslo)
Před odesláním nebo doručením zboží do reklamace si kupující sám vytvoří případ RMA online na http://dealer.penta.cz/. Reklamaci pak musí předložit zásadně s přiděleným RMA číslem – „Průvodní list vadného zboží č:AVZ“. Vytištěný doklad s RMA číslem přikládá kupující ke každému reklamovanému zboží. V případě, že RMA číslo-„Průvodní list vadného zboží č:AVZ“ nepůjde přidělit on line způsobem z důvodu, že se jedná o zboží dříve reklamované či vyměněné, je nutné zaslat žádost o přidělení RMA čísla na mail reklamace@penta.cz s uvedeným typem zboží, seriovým číslem, číslem faktury nebo dodacího listu nebo číslem reklamačního listu a popisem závady. Poté bude nejpozději do druhého dne odeslán mail s přiloženým souborem o přidělení RMA čísla nebo zamítnutím žádosti s odůvodněním. Přiložený soubor z mailu o přidělení RMA čísla je nutné vytisknout a přiložit k reklamovanému zboží. Platnost RMA čísla je 30 kalendářních dnů od data přidělení a do této doby je nutné zaslat reklamované zboží prodávajícímu. Po uplynutí platnosti je nutné žádat o přidělení nového RMA čísla. V případě, že reklamované zboží bude zasláno bez přiděleného RMA čísla, je prodávající oprávněn vrátit zboží kupujícímu zpět na jeho náklady.
Za den přijetí zboží do reklamace se považuje den fyzického doručení zboží na reklamační oddělení ve Katovicích, nejpozději však následující den po doručení zásilky přepravní společností na adresu reklamačního oddělení Penta CZ s.r.o., Kosmetická 450, 387 11 Katovice. O přijetí reklamace bude kupující neprodleně informován automatickým emailem na emailovou adresu uvedenou v systému Penta CZ s.r.o. při koupi zboží. Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího o změně emailové adresy na kterou chce být informován o průběhu reklamací písemně. Taktéž je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího pokud neobdrží automatický email o přijmutí reklamace prodávajícím do pěti dnů od odeslání zásilky. Předejde se tak ztrátě zásilky.
Pokud je na záručním listě, nebo seznamu autorizovaných servisů firmy Penta CZ s.r.o. uvedeno servisní středisko pro dané zboží, je kupující povinen obrátit se s reklamací přímo na autorizovaný servis. Zde nevytváří RMA číslo, ale autorizovanému servisu předkládá záruční list či postupuje dle pravidel autorizovaného servisu.
Kupující zasílá na vlastní riziko a náklady zboží do reklamace. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození přepravou, balík musí být viditelně označen číslem servisního případu, nebo RMA číslem, aby nedošlo ke zbytečným průtahům při příjmu zásilky či ke ztrátě. Balík s reklamovaným zbožím by měl obsahovat: reklamované zboží – včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu – záručního listu, nebo „Průvodní list vadného zboží č:AVZ“, podrobný popis závady a kontakty na kupujícího (zpáteční adresa, telefon, email). Při nedodání výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
Při přijmutí zboží do reklamace vystaví prodávající kupujícímu protokol o přijetí zboží do reklamace, jako doklad o zahájení reklamace, kde je i preferovaný způsob řešení reklamace kupujícím. Při osobním předání obdrží každá strana po jednom výtisku, kupující podpisem schvaluji úplnost vypsaných údajů, zejména popisu závady, stavu zboží a obsahu příslušenství zboží. Pokud kupující zboží na reklamaci zaslal, přijde mu doklad na email. Kupující je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů, v případě nesrovnalostí musí okamžitě písemně informovat prodávajícího.
Reklamované zboží bude testováno pouze na vadu uvedenou kupujícím v reklamačním protokolu.

3. Záruční doba

Délka záruky v měsících je uvedena na nákupním dokladu – faktura, dodací list – dále jen záručním listu. Záruční doba začíná běžet vždy dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
Zákonná záruční doba pro kupující spotřebitele je 24 měsíců u nového zboží. V případě použitého, poškozeného nebo neúplného zboží může být tato zkrácena na 12 měsíců. Tato skutečnost musí být uvedena v názvu zboží, stejně tak musí být uvedena doba záruky v záručním listě.
Záruční doba pro kupující podnikatele je uvedena v záručním listě, nejméně ovšem 12 měsíců u nového zboží či 6 měsíců u použitého, poškozeného nebo neúplného zboží. Tato skutečnost musí být uvedena v názvu zboží, stejně tak musí být uvedena doba záruky v záručním listě.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje pouze o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. Jako vyřízení reklamace se považuje den, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

4. Podmínky a způsob vyřízení

V případě, že je kupující spotřebitel, reklamace bude vyřízena v co nejkratším možném termínu, obvykle do 14 dnů, maximálně však ve 30 denní zákonem stanovené lhůtě. V případě, že je kupující podnikatel, se prodávající snaží vyřídit reklamaci co nejrychleji, avšak 30 denní lhůta zde není závazná.
Kupující je povinen ihned při dodání překontrolovat spolu s dopravcem úplnost a stav zásilky. Zejména její poškození, promočení, roztržení, nebo jakoukoliv deformaci obalu! Pokud je zásilka poškozená, doporučuje prodávající kupujícímu zásilku od přepravce nepřebírat, nebo pod podmínkou uvedení poškození do přebíracího protokolu dopravce. Zásilku a zboží uvnitř zásilky doporučujeme ihned zkontrolovat a případné nedostatky neprodleně hlásit prodávajícímu na email reklamačního oddělení. (reklamace@penta.cz)
Při reklamaci počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme kupujícímu vytvořit odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit předem jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.
Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Upozorňujeme tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučujeme provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodná zařízení .(např. DVD, ext. HDD atd). Záruka na zboží však tímto upozorněním není omezena.
Pokud reklamační technik zjistí, že reklamovaný výrobek není vadný, ale příčinou problémů je nekorektní instalace software, (např. hry, viry, operační systém), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, reklamace bude zamítnuta.
Protože se každý LCD/LED displej skládá z minimálně 2,35 miliónů subpixelů, nebo tranzistorů, není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Vady na LCD/LED displeji se řídí normou ISO 13406-2, která stanoví maximální počet vadných bodů. Prodávat se mohou displeje s maximálně deseti vadnými pixely.
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží, nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, toner, tisková hlava, tisková náplň) bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, pokud není výslovně stanoveno jinak. Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení. (např. vytištění toneru, snížení kapacity akumulátoru)
Software se považuje za vadný, pokud nebude fungovat po počáteční inicializaci kvůli chybě nebo nekompletnímu materiálu. Rozbalením ochranné fólie produktu se kupující stává majitelem a není již možné produkt vrátit, pouze reklamovat. Při převzetí zboží si proto pečlivě zkontrolujte, zda jde skutečně o produkt, který jste si objednali.
Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit reklamační protokol, který mu byl prodávajícím vydán při přijetí zboží do reklamace. Musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.
  O ukončení reklamace je kupující informován automatickým emailem (nejpozději do 30 dní od předání zboží k reklamaci), je poté povinen reklamované zboží si vyzvednout nejpozději do 30 dní. Pokud zboží nevyzvedne po uplynutí jednoho měsíce od ukončení reklamace, prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu přiměřenou částku za uskladnění, vzhledem k velikosti a povaze zboží.
  Pokud je reklamace řešena odstoupením od kupní smlouvy a vrácením peněz, prodávající je povinen vystavit kupujícímu dobropis ve výši nákupní ceny zboží. Peníze prodávající zašle po dohodě s kupujícím na účet nebo částku vyplatí na kterékoliv prodejně Penta CZ s.r.o. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vrácení kupní ceny Penta CZ s.r.o.
  Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.
  Na zboží, které je poskytováno zdarma nebo za 1,- Kč, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

  5. Vrácení zboží

  I. Kupující – spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

  Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.II.Kupující – podnikatel může vrátit zboží pouze po předchozí dohodě s prodávajícím. Žádný zákonný nárok v tomto případě nevzniká ani při vrácení ve 14 denní lhůtě. Může tak učinit pouze po předchozím schválení odpovědným produkt manažerem nebo prodejcem obchodního oddělení.K vrácenému zboží je bezpodmínečně nutné přiložit průvodní dopis, ve kterém je vysvětlen důvod a uvedeno jméno produkt manažera nebo prodejce obchodního oddělení se kterým bylo vrácení dohodnuto. Zboží je možné vrátit pouze v původním balení s neporušeným obalem od výrobce (neporušená fólie, obal disket, CD, u počítačů neporušená pečeť apod.). Pokud je obal jakýmkoli způsobem porušen (potrhán, popsán, přelepen apod.), má prodejce právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % z hodnoty zboží, případně zboží vůbec nepřijmout zpět, pokud dané poškození znemožňuje prodejci prodat zboží ve své zákaznické síti. Penta CZ s.r.o. si vyhrazuje právo akceptovat vracení zboží výhradně na základě svého uvážení, založeného na zjištění možnosti vrátit zboží k výrobci, nebo rozhodnutí nabídnout zboží k prodeji ostatním zákazníkům. Při vrácení zboží má Penta CZ s.r.o. právo zákazníkovi vyúčtovat smluvní pokutu do výše 10 % z ceny vrácených produktů plus případné další náklady Penty CZ s.r.o. pokud výrobce vyúčtuje za vrácené zboží částku vyšší. Minimální poplatek při vrácení zboží je stanoven na 200,- Kč + DPH.

  6. Ostatní podmínky

  Ke každému zboží, zakoupenému u firmy PENTA CZ s.r.o. je přikládána faktura, dodací list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží přebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá přepravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdrží se zásilkou dodací list, je povinen neprodleně podat písemnou zprávu adresovanou na danou pobočku dodavatele a jméno obchodníka, který zboží dodával. Tato zpráva bude důkladně prověřena a v případě, že nároky v ní budou oprávněné, bude tento omyl ihned napraven. Má-li prodávající u zákazníka neuhrazené pohledávky (faktury) za dodávky zboží uskutečněné v době minulé, které jsou již po splatnosti, je oprávněn prodávající při přijetí jakéhokoli zboží (výrobku) k reklamaci od zákazníka toto zboží v souladu s §175 – 180 obč. zák. po vyřízení reklamace zadržet až do zániku takto zajištěných pohledávek splněním ze strany zákazníka, a to i za situace, kdy se jedná o zboží, které bylo zákazníkem prodávajícímu uhrazeno a neuhrazené pohledávky (faktury) prodávajícího a jim odpovídající závazky zákazníka se vztahují k jinému než reklamovanému zboží. Pokud si zákazník nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 22 pracovních dnů od odeslání upozornění o vyřízené reklamaci na adresu uvedenou na reklamačním listu, bude zákazníkovi účtováno skladné ve výši 50 Kč/den. Pokud hodnota účtovaného skladného na nevyzvednutou reklamaci převýší hodnotu reklamovaného zboží, stává se toto zboží majetkem prodávajícího.

  Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.